vwtyp82.de/index.htm, V2.2, 2002-01-27 (YYYY-MM-DD), Copyright © 2002 Joachim Wislaug